Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 1. De vereniging: de vereniging Atletiekvereniging Rijnsoever (AV Rijnsoever), gevestigd te Katwijk.
 2. Evenement: alle activiteiten die worden georganiseerd door de vereniging, zoals onder andere wedstrijden, trainingen, festiviteiten en cursussen, met inbegrip van de cursus ‘Start Running’.
 3. Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de vereniging toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
 4. Lid: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de vereniging toegelaten wijze heeft aangemeld voor lidmaatschap van de vereniging.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst strekkende tot deelname van de deelnemer aan een evenement, waaronder de cursus ‘Start Running’, dan wel het lidmaatschap van de vereniging.

Artikel 2 Toepassingsbereik 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die tot stand komt nadat iemand zich heeft ingeschreven als lid van de vereniging óf deelneemt aan een evenement dat wordt georganiseerd door de vereniging, met inbegrip van de cursus ‘Start Running’. 


Artikel 3 Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap van de vereniging kan gedurende het hele jaar worden aangevraagd door schriftelijke aanmelding via de website van de vereniging, www.avrijnsoever.nl, dan wel via andere door de vereniging daartoe aangewezen methoden.
 2. Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar, van 1 januari t/m 31 december. 
 3. Voor elk lid, met uitzondering van degenen die enkel lid zijn van het krachtsportonderdeel van de vereniging, is een lidmaatschap van de Atletiekunie verplicht.  De aanmelding voor het Atletiekunielidmaatschap wordt door de vereniging verzorgd. 

Artikel 4 Contributie 

 1. Zolang het lidmaatschap voortduurt, is de toepasselijke contributie verschuldigd. De bedragen zijn afhankelijk van de categorie waaronder u valt. De bedragen  worden elk jaar via de website van de vereniging bekendgemaakt. 
 2. Na inschrijving als lid, zal er een automatische afschrijving plaatsvinden met de verschuldigde contributie voor dat jaar. Bij niet akkoord kan binnen 56 kalenderdagen het geïncasseerde bedrag worden teruggeboekt.  
 3. De contributie kan ook in maandelijkse termijnen worden voldaan. In dat geval zal er elke maand een automatische afschrijving plaatsvinden. Hierbij wordt er maandelijks € 0,80 aan incassokosten in rekening gebracht
 4. Betaling via een nota is ook mogelijk. In dit geval wordt er een bedrag van € 3,- in rekening gebracht.
 5. Indien een lid zich aanmeldt lopende het kalenderjaar, zal de contributie worden verrekend naar rato van het aantal maanden van lidmaatschap in het relevante kalenderjaar. 
 6. Voor ieder derde lid uit één gezin, met een leeftijd beneden de achttien jaar, wordt € 20,- korting op de contributie gegeven. 
 7. Tegelijk met de contributie voor het lidmaatschap van de vereniging worden de kosten van het Atletiekunielidmaatschap en een eventuele wedstrijdlicentie geïnd. Indien de contributie maandelijks wordt voldaan zoals bedoeld in lid 3, dan zullen voornoemde kosten apart worden geïnd. 
 8. Wanbetaling kan leiden tot schorsing van het betrokken lid, eventueel gevolgd door royement. Er is sprake van wanbetaling wanneer een lid niet binnen drie maanden na het verstrijken van een betalingstermijn de verschuldigde contributie heeft voldaan. Dergelijke sancties worden door de vereniging alleen opgelegd indien het betrokken lid hiervoor door de penningmeester per email én per aangetekend schrijven is gewaarschuwd.

Artikel 5 Opzegging 

 1. Opzegging van het lidmaatschap kan gedurende het gehele jaar per e-mail gedaan worden via het e-mailadres ledenadministratie@avrijnsoever.nl
 2. Indien het lidmaatschap niet voor 28 november wordt opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. 
 3. Na ontvangst van de opzegging zal het lid binnen 2 weken een bewijs van uitschrijving worden toegestuurd.
 4. De opzegging dient door de ledenadministratie van de vereniging uiterlijk 1 december bij de Atletiekunie te kunnen worden gemeld. Gebeurt dit niet, dan verlengt de Atletiekunie automatisch het lidmaatschap en een eventuele wedstrijdlicentie. De kosten hiervoor worden door de vereniging aan het lid in rekening gebracht. 
 5. In weerwil van het bepaalde in lid 2, geldt er voor leden van het krachtsportonderdeel een opzegtermijn van 6 maanden.

Artikel 6 Verenigingswerk 

 1. Elk lid is verplicht om minimaal een keer per jaar een vrijwilligerstaak te verrichten. Deze taak bestaat in beginsel uit het draaien van een bardienst in het clubhuis van de vereniging. Leden die een vrijwilligerstaak verrichten bij een van de door de vereniging georganiseerde evenementen, zijn vrijgesteld van het draaien van een bardienst. 
 2. Voor leden jonger dan 16 jaar, rust de vrijwilligersverplichting op de wettelijke vertegenwoordiger, tenzij het jeugdlid zelf een vrijwilligerstaak kan en wil verrichten.
 3. Verricht het lid geen vrijwilligerstaak als bedoeld in lid 1 , dan machtigt het lid de vereniging om een bedrag van €25 van uw rekening af te schrijven.

Artikel 7 Deelname

 1. Deelname aan een evenement is uitsluitend mogelijk door iemand die tenminste de door de vereniging voor deelname aan het evenement vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt. 
 2. De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, het inschrijfgeld volledig is voldaan en de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. 
 3. Deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is niet toegestaan een ander in plaats van de deelnemer aan het evenement deel te laten nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vereniging.  
 4. Indien de deelnemer verhinderd is aan het evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.
 5. De vereniging kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten om een evenement dat slechts op één bepaalde datum plaatsvindt, geen doorgang te laten vinden. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden. 
 6. De vereniging is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer het evenement  ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid 

 1. Deelname geschiedt op eigen risico. De vereniging is niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de vereniging toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. 
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de vereniging voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de vereniging tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de vereniging ter zake van die schade uitkeert. 
 3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
 4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet. 
 5. De deelnemer vrijwaart de vereniging voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor deze schade. 
 6. Sponsoren van het evenement zijn op dezelfde voet als de vereniging uitgesloten van aansprakelijkheid.
 7. De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van deelnemers en leden op het terrein en binnen de accommodatie van de vereniging. 
 8. Deelnemers en leden kunnen hun voertuigen voor eigen risico op het parkeerterrein van de vereniging stallen. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, aan voertuigen van deelnemers en leden. 

Artikel 9 Portretrecht


De deelnemer of het lid verleent bij voorbaat toestemming aan de vereniging en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond een evenement gemaakte foto’s, video’s en audiovisueel materiaal waarop de deelnemer zichtbaar is.


Artikel 10 Persoonsgegevens

 1. De vereniging verwerkt de door de deelnemer of het lid verstrekte persoonsgegevens. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de vereniging tot gebruik van persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer
 2. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de vereniging, waarna de vereniging het verzenden van deze informatie stop zal zetten.
 3. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de vereniging tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten via schriftelijke en digitale media, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.
 4. Nadere informatie over de wijze waarop de vereniging persoonsgegevens verwerkt is te vinden in de privacy policy. Deze is te raadplegen op de website van de vereniging.

Artikel 11 Geschillenregeling

Geschillen tussen de vereniging en de deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.


Artikel 12 Slotsom
 

Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.