Het bestuur

Zoals elke vereniging heeft ook AV Rijnsoever een bestuur dat gemachtigd is om namens de vereniging beslissingen te nemen. Het bestuur moet er voor zorgen dat de organisatie goed functioneert. Bestuursleden moeten verantwoording afleggen aan de leden van de club en andere betrokkenen. Hiervoor wordt jaarlijks een ledenvergadering belegd. Binnen het bestuur zijn er verschillende taken te verdelen.

De belangrijkste taken liggen bij het dagelijks bestuur wat bestaat uit:

  • Dhr. Willem van Rijn (Voorzitter),
  • Dhr. Ron de Haas (Penningmeester)
  • Dhr. Kees Kraaijenoord (Secretaris)

Daarnaast zijn er nog bestuursleden voor specifieke onderdelen binnen de vereniging. De overige bestuursleden zijn:

  • Dhr. Leen van Rijn (Wedstrijdzaken)
  • Dhr. Leen van den Oever (Krachtsport)
  • Dhr. Ludo Schellekens (Jeugdzaken)
  • Dhr. Huig Hoek (Communicatie en PR)

Boven vlnr: Ludo Schellekens, Kees Kraaijenoord, Willem van Rijn en Leen van den Oever
Onder vlnr: Huig Hoek, Leen van Rijn en Ron de Haas

Wat zijn de taken van het dagelijks bestuur?

De voorzitter: leiderschap en uithangbord
De voorzittersfunctie heeft in principe drie belangrijke taken.
Allereerst is er emotioneel en inhoudelijk leiderschap. Leiderschap betekent voorop gaan in de strijd en het maken en doen uitvoeren van soms 'moeilijke' keuzes.

De tweede taak is extern gericht. Een groot deel van de voorzittersfunctie is het vertegenwoordigen van de vereniging. Hij of zij is het uithangbord voor andere verenigingen, de gemeente en sponsoren. Het derde taakveld is het intern 'managen' van de organisatie. De voorzitter leidt vergaderingen maar moet ook kijken naar de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie. Ook belangrijk is de motiverende functie van een voorzitter, waaronder het tonen van waardering en het geven van het goede voorbeeld.

De secretaris: het geheugen én het geweten van de club
De secretarisfunctie bestaat eveneens uit meerder onderdelen. Allereerst is de secretaris het geheugen van de organisatie, zowel op de korte als de lange termijn. Concreet betekent dit notuleren, actielijsten maken, administreren (ledenadministratie) en archiveren. Ten tweede moet de secretaris zorgen voor het geweten van de organisatie. Hij of zij moet zich bijvoorbeeld steeds afvragen: corresponderen onze plannen wel met de uitgangspunten van de vereniging? Tot slot bewaakt de secretaris de procedures.

De penningmeester: planning maar geen controle
De penningmeesterfunctie omvat de financiële planning (bijvoorbeeld het maken van een begroting), administratie en verantwoording. Kortom de hele cyclus. Gekoppeld aan de penningmeesterfunctie, maar absoluut in een andere persoon, is de controle van de financiële administratie. Dit gebeurd bij AV Rijnsoever door de Kascommissie.

Wat wordt er besproken?
Het bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de vereniging. Hierbij kun je denken aan visiebepaling, beleidsvorming op verschillende onderdelen van sport, behandeling binnengekomen post, verwerken financiële administratie, het werven van sponsors, het vertegenwoordigen van de vereniging bij o.a. de gemeente, de aanschaf van nieuwe materialen en nog veel meer.

Bestuursvergaderingen
Het bestuur komt maandelijks bij elkaar om de hoofdonderwerpen te bespreken. Daarnaast zijn er nog verschillende commissies die op afroep bij elkaar komen. Heb je iets waarvan je vind dat het in het bestuur besproken moet worden dan kun je dit via de secretaris (het liefst per email) aangeven.

Over het algemeen wordt je bericht dan in de eerstvolgende bestuursvergadering op de agenda gezet. In principe komt het bestuur elke 3e dinsdag van de maand bij elkaar.

24-02-2017 | bestuur | 517
  • Confianza accountants
  • Running center Katwijk