Privacyverklaring

Toelichting 
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is AV Rijnsoever verplicht om personen duidelijk te informeren wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot u als persoon. Dit kan direct of indirect het geval zijn. Deze privacyverklaring geeft inzicht in welke persoonsgegevens en persoonlijke informatie door AV Rijnsoever worden verzameld en hoe hiermee wordt omgegaan.


Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken gegevens van de volgende personen:

 • Leden van de vereniging;
 • Deelnemers aan evenementen die worden georganiseerd door de vereniging. Hieronder vallen tevens deelnemers van de cursus ‘Start Running’;
 • Personen die in het kader van een dienstverband met de vereniging of als vrijwilliger werkzaamheden verrichten ten behoeve van de vereniging;
 • Derden, waaronder sponsoren. Onder deze categorie vallen tevens personen die werkzaam zijn bij organisaties waarmee we een overeenkomst hebben, waarmee we samenwerken, indirect een relatie hebben (gehad), een relatie aan willen gaan of andere personen waarmee we contact onderhouden.

Welke gegevens verwerken wij?
De gegevens van onze leden die wij verwerken zijn de voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en bank- en betaalgegevens.

De gegevens die wij verwerken van deelnemers van door de vereniging georganiseerde evenementen zijn de voornaam, achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bank- en betaalgegevens.
In geval van de cursus ‘Start Running’ verwerken wij tevens gegevens over eventuele eerdere blessures. De cursist is echter niet verplicht laatstgenoemde gegevens te verstrekken.

De gegevens die van medewerkers of vrijwilligers die wij verwerken, zijn de voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, het e-mailadres, bank- en betaalgegevens en indien van toepassing, informatie over de gevolgde trainerscursussen en opleidingen.

Ten aanzien van derden, waaronder sponsoren bestaan de gegevens die wij verwerken in elk geval uit de voornaam, achternaam, het e-mailadres en telefoonnummer van de persoon waarmee de vereniging contact onderhoudt. 


Op welke juridische grondslagen?
Op basis van De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mag AV Rijnsoever alleen persoonsgegevens verwerken op basis van een van de in de AVG genoemde juridische grondslagen.  AV Rijnsoever verwerkt persoonsgegevens indien er sprake is van toestemming van de betrokken persoon of indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Persoonsgegevens van leden en deelnemers verwerken wij op grond van de overeenkomst tot deelname of lidmaatschap die is aangegaan tussen de vereniging en leden c.q. deelnemers.

Persoonsgegevens van medewerkers of vrijwilligers verwerken wij op basis van een arbeids- of vrijwilligersovereenkomst of op basis van toestemming hiertoe van de betreffende personen.

Persoonsgegevens van derden, waaronder sponsoren, worden verwerkt op grond van de sponsorovereenkomst of een overeenkomst van andere aard die tussen de vereniging en de derde is gesloten, dan wel op basis van toestemming indien er van een dergelijke overeenkomst geen sprake is.


Voor welke doeleinden?  
De verzamelde gegevens van leden verwerken wij om uitvoering te geven aan het lidmaatschap. In dit verband gebruikt de vereniging de gegevens om, onder andere door middel van nieuwsbrieven, de leden informatie te doen toekomen, om contact op te nemen of te onderhouden of om de contributie voor het lidmaatschap af te boeken.

De gegevens van deelnemers verwerken wij om uitvoering te geven aan de deelname aan het evenement of de cursus ‘Start Running’.  Ook in dit verband gebruiken wij de gegevens om deelnemers op de hoogte te kunnen houden van nieuws en ontwikkelingen omtrent het evenement of de cursus ‘Start Running’ of om zo nodig contact op te nemen. De bank- en betaalgegevens zijn noodzakelijk om het inschrijfgeld af te boeken.

In het kader van de cursus ‘Start Running’ dienen gegevens omtrent eerdere blessures voor een zo veilig mogelijke beoefening van de loopsport.

De gegevens van werknemers of vrijwilligers worden gebruikt om uitvoering te geven aan het dienstverband of de werkzaamheden van vrijwilligers. Indien de werknemer of vrijwilliger trainingen verzorgt, wordt informatie omtrent gevolgde trainersopleidingen en cursussen gebruikt om inzicht te verkrijgen in kwalificaties en capaciteiten van de betreffende persoon. Bank- en betaalgegevens zijn noodzakelijk om, indien van toepassing, een geldelijke vergoeding te voldoen.

De gegevens van derden verwerken wij om uitvoering te kunnen geven aan de samenwerking of sponsorovereenkomst en met het oog op de communicatie tussen de vereniging en de derde.

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor de hierboven uiteengezette doeleinden.


Wie heeft inzicht in deze gegevens?
De persoonsgegevens zijn uitsluitend te raadplegen door de volgende personen:

 • Bestuurders van AV Rijnsoever;
 • De ledenadministratie;
 • De trainers en de trainerscoördinator.

Ten aanzien van deelnemers zijn de persoonsgegevens tevens te raadplegen door de organisatie van het evenement of de cursus ‘Start Running.


Gegevensverstrekking aan de Atletiekunie
Leden van de vereniging, met uitzondering van leden van het krachtsportonderdeel, zijn tevens automatisch lid van de Atletiekunie. De vereniging levert in dit verband de eerder vermelde persoonsgegevens van de leden aan bij de Atletiekunie.
De Atletiekunie en AV Rijnsoever hebben beide een eigen grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens. Voor inzicht in de wijze waarop de Atletiekunie uw persoonsgegevens verwerkt, wordt daarom verwezen naar de Privacyverklaring van de Atletiekunie, te raadplegen op de website www.atletiekunie.nl.


Beëindiging gegevensbewaring en borging
AV Rijnsoever zal de geregistreerde persoons- en contactgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Tenzij een wettelijke regeling ons verplicht om de betreffende gegevens langer te bewaren, verwijderen wij deze uiterlijk twee jaar na het einde van het lidmaatschap, de deelname, het dienstverband, het vrijwilligerswerk, de sponsorovereenkomst of andere vorm van samenwerking, dan wel direct na uw verzoek tot het verwijderen van de gegevens.
Het voorgaande geldt niet voor gegevens waarvoor de fiscale bewaartermijn van 7 jaar van toepassing is.  


Inzage en verwijdering van gegevens

Indien uw persoonsgegevens door ons verwerkt worden, heeft u het recht

 • uw persoonsgegevens in te zien;
 • uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • uw persoonsgegevens te verwijderen;
 • uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken;
 • om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens;
 • om een beroep te doen op het recht op dataportabiliteit.

Een verzoek ter uitoefening van uw rechten kunt u richten aan ledenadministratie@avrijnsoever.nl. Op uw verzoek wordt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken, gereageerd. 


Publicatie van foto’s op de website en sociale media
In voorkomend geval publiceren wij, overeenkomstig hetgeen bepaald is in onze algemene voorwaarden, foto’s of video’s waarop leden, deelnemers en bezoekers van door de vereniging georganiseerde evenementen in beeld zijn gebracht op onze website, www.avrijnsoever.nl, en onze sociale media.
Het lid, de deelnemer of de bezoeker die op dit beeldmateriaal zichtbaar is, kan te allen tijde en zonder opgave van redenen een verzoek tot verwijdering van het beeldmateriaal indienen.
Indien het lid, de deelnemer of de bezoeker jonger is dan 16 jaar, dan kan dit verzoek worden ingediend door een wettelijke vertegenwoordiger.
De vereniging zal er naar aanleiding van dit verzoek zorg voor dragen dat het betreffende beeldmateriaal van de website en/of de sociale media wordt verwijderd.  


Beveiliging van gegevens 
AV Rijnsoever heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Zo hebben de personen die uw persoonsgegevens kunnen raadplegen een geheimhoudingsplicht. Toegang tot persoonsgegevens wordt enkel verstrekt aan personen die deze toegang nodig hebben voor het oefenen van zijn of haar functie. Daarnaast zijn de gegevensdragers waarop de persoonsgegevens zijn opgeslagen zijn voorzien van firewalls en virusscanners en worden er periodiek back-ups van gegevens gemaakt. Wij evalueren op regelmatige basis genoemde beveiligingsmaatregelen.


Klachten

Mocht u niet tevreden zijn over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wij adviseren u daarom de inhoud regelmatig te bekijken. De geldende versie zal beschikbaar zijn op onze website en kan daar worden geraadpleegd.


Toepasselijk recht

Op de Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.